Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Thain János Múzeum, Érsekújvár

Národopisná zbierka

Národopisná zbierka v súčasnosti obsahuje 5557 ks zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú ľudovú kultúru a spôsob života etnicky zmiešaného (slovenského a maďarského) obyvateľstva Novozámockého okresu prevažne od polovice 19. do polovice 20. storočia s postupným nábehom i na 2. polovicu 20. storočia.

Národopisná zbierka je najucelenejšou a najkompletnejšou časťou zbierkového fondu múzea i napriek tomu, že najkrajšie a najhodnotnejšie pamiatky ľudového umenia Nových Zámkov boli počas kobercového bombardovania mesta v roku 1944 spolu s budovou múzea zničené.

Nová národopisná zbierka sa začala budovať až po obnovení činnosti múzea v r. 1956. Prvú časť národopisnej zbierky tvoria predmety kultúry roľníckej vrstvy obyvateľstva Nových Zámkov a blízkeho okolia (Komoča, Tvrdošovce), ktoré v 50. a 60. rokoch 20. storočia postupne zozbierali niektorí nadšenci, obetaví patrioti, ako Ján Thain, dr. Anton Haulik, Július Vágovits a iní. Tento zozbieraný materiál sa od začiatku 60. rokov 20. storočia v novozaloženom múzeu zhromažďoval, triedil, spísal a vytvorila sa jeho prvotná evidencia.

Významným obdobím v tvorbe národopisnej zbierky boli roky 1970–1972, keď sa v spolupráci s Katedrou etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského uskutočnil v Novozámockom okrese národopisný výskum študentov a zároveň sa zmapoval terén i z hľadiska zbierkotvornej činnosti. Toto zmapovanie znamenalo značný nárast zbierkového fondu – hlavne etnografickej zbierky. V týchto rokoch sa zbieralo všetko – zberom z opustených, neobývaných domov, formou daru a vo výnimočných prípadoch i kúpou – a depozit sa pekne plnil. I napriek tomu, že zbierkové predmety sa zbierali živelne a nekriticky, vybudovala sa krásna zbierka. Istá nesystematickosť v zbierkotvornej činnosti pokračovala i v 2. polovici 70. rokov – s jasnou snahou nadobúdať čím viac zbierkových predmetov a čím lacnejšie – ale už z takých, z etnografického hľadiska zaujímavých lokalít, ktoré zbierkovými predmetmi v múzeu ešte neboli zastúpené. Vytvorila sa takto bohatá zbierka predmetov ľudovej kultúry, ktorá tvorila slušný základ k ďalšej odbornej práci.

K systematickej zbierkotvornej činnosti (aspoň v rámci možnosti) sa pristúpilo až v 80. rokoch 20. storočia. Lokality na zber sa vytypovali na základe rôznych hľadísk (pričom sa zohľadnili etnické i konfesionálne aspekty) a hlavný dôraz sa kládol na systematické doplňovanie jednotlivých tematických skupín. Žiaľ, tento proces v 90. rokoch 20. storočia brzdili až zastavili nepriaznivé finančné možnosti múzea. Nákup zbierkových predmetov od roku 1994 stagnuje a múzeum je odkázané na náhodné dary, ktorých stav a úroveň často nezodpovedá muzeálnym kritériám. Ale i napriek tomu sa do národopisnej zbierky podarilo získať veľa pekných a vzácnych zbierkových predmetov, ktoré vhodne doplňujú doterajšiu zbierku. Určité zlepšenie v akvizičnej činnosti nastalo od r. 2005, keď vďaka zlepšenej finančnej situácii a hlavne účelovo určeným finančným prostriedkom na činnosť z Nitrianskeho samosprávneho kraja sa národopisná zbierka múzea mohla rozšíriť o kvalitné predmety ľudového umenia, ktoré boli zatiaľ málo zastúpené.

Národopisnú zbierku múzea v súčasnosti tvorí 5557 ks zbierkových predmetov z 57 lokalít. Dokumentuje ľudovú kultúru slovenského a maďarského obyvateľstva Novozámockého okresu hlavne od polovice 19. do polovice 20. storočia s postupným nábehom i na 2. polovicu 20. storočia .

Najvýznamnejšou a najbohatšou tematickou skupinou národopisnej zbierky je ľudový odev. Sú to väčšinou samostatné časti ženského odevu, ale v peknom počte sú zastúpené i celé ženské a mužské odevné komplety, obuv a rôzne odevné doplnky. Zbierka obsahuje 1341 ks odevných súčiastok zo 16 lokalít.

Pozoruhodnú kolekciu tvoria ľudové šperky (153 ks z 2 lokalít), mosadzné a strieborné ozdoby – hlavne gombíky, spony a ihlice, doplnky novozámockého ľudového odevu. Tordované, filigránové a granulované šperky rôzneho tvaru sú predovšetkým prácou komárňanských a novozámockých majstrov.

Druhou najbohatšou a najpestrejšou skupinou je zbierka ľudových textílií. Tvoria ju hlavne vyšívané a vytkávané textílie vyhotovené z domáceho plátna (596 ks z 13 lokalít). Mimoriadne pekné sú kútne plachty - vyšívané alebo vytkávané z Mane, Kmeťova, Palárikova, Mojzesova a Bánova, ako i vytkávané odievačky z Bešeňova. Krásne sú zdobené i uteráky, utierky, prikrývky na kôš, obrusy a obliečky na vankúše.

Ďalšou významnou skupinou je zbierka kuchynských potrieb - 537 ks z 32 lokalít. Medzi jednoduchými úžitkovými predmetmi vyniknú dary lásky - vyrezávaním zdobené mažiariky, lopáre a valček na pagáčové cesto.

K predchádzajúcej skupine patrí i hlinený riad – 319 ks z 31 lokalít. Sú to prevažne nádoby z Pukanca a z Taty, ale múzeum vlastní aj niekoľko habánskych džbánov a tanierov, ako i kameninové fľaše rôzneho tvaru a veľkosti / pôv. minerálkové/ z okolia Chebu, ktoré sa v našich obciach druhotne používali na úschovu octu, oleja alebo petroleja.

Významná a pomerne dobre zastúpená je zbierka poľnohospodárskych náradí a nástrojov. Nakoľko hlavným zdrojom obživy nášho obyvateľstva bolo obrábanie pôdy – pestovanie obilnín, zeleniny a viniča, zaobstaraniu týchto pracovných náradí sme venovali veľkú pozornosť. Jednotlivé pracovné fázy pestovania obilnín dokumentuje 290 ks (z 29 obcí), zeleniny 26 ks (zo 4 dedín) zbierkových predmetov. Najreprezentatívnejším predmetom tejto tematickej skupiny je polodrevený pluh s drevenou odvalnicou zo 70. rokov 19. storočia.

Zbierka vinohradníckych náradí je do počtu skromná (64 ks z 21 lokalít), ale všestranná, takže vyhovujúco reprezentuje tento odbor. Vyrezávané, datované lisy patria k najpozoruhodnejším zbierkovým predmetom múzea.

Zbierku ľudového staviteľstva, nábytku a bytových doplnkov tvorí 256 ks predmetov (z 29 dedín). Jej najkrajšími predmetmi sú vyrezávané a maľované tulipánové truhlice, rohové lavice, stoličky s bohato vyrezanými operadlami, police nástenné, pekne opracované pánty na dvere, železné okenice a pod.

Zbierku ľudového umenia tvorí 213 ks vyrezávaných drevených predmetov pochádzajúcich z 26 lokalít. Sú to ľudové plastiky – sakrálne i svetské, bičiská, paličky ku kvetom, oporné palice, fokoše a kulače, výrobky novozámockých pastierov a takzvaných „náturistov“. Najkrajšími predmetmi tejto skupiny sú dary lásky – bohato vyrezávané mangle, piesty a paličky.

Pomerne dobre zastúpená a takmer kompletná je zbierka náradí na spracovanie konopného vlákna ( 289 ks z 30 lokalít). Jej najkrajšie predmety sú praslice (dary lásky) a maľované kolovrátky. Zaujímavosťou je veľkorozmerné otáčacie náradie na mäkčenie konopného vlákna (zv. „kalló“, v slovenskej literatúre známe pod názvom „mniač“).

Chov dobytka – rožného statku, koní, oviec, hydiny i včiel – reprezentuje 205 ks zbierkových predmetov ( z 27 lokalít).

Košikárstvo – pletenie prútia, slamy a kukuričného šúpolia - má v našich obciach bohaté tradície. Zbierka košíkov rôzneho tvaru a rôznej funkcie pochádza z 22 obcí okresu. Táto kolekcia pozostáva z 92 ks prútených, 48 ks slamených a 26 ks šúpoľkových košíkov.

Zaujímavou časťou národopisnej zbierky sú remeselnícke dielne (829 zbierkových predmetov z 25 obcí). Najlepšie je vybavená kováčska ( 304 ks z 3 lokalít), sedlárska – remenárska (68 ks z Komjatíc) a povraznícka dielňa (114 ks z Nových Zámkov). V tejto zbierke je zastúpené stolárske a tesárske (75 ks zo 4 lokalít) remeslo, výroba trstinovej strechy (23 z 2 lokalít), lisovanie oleja (5 ks z 2 lokalít), medovnikárstvo (22 ks z Nových Zámkov), ale i dielňa náturistu (26 ks z Komoče) a rôzne iné náradia.

K menším, ale k najmilším zbierkam patria detské hračky a hudobné nástroje (149 ks zo 6 lokalít) – bábiky z handier, z kukuričného šúpolia, sánky, vyrezávaný hojdací koník, malá kolíska, citara atď.

V národopisnej zbierke sa vyskytujú i dobové fotografie dokumentujúce ľudový odev (44 ks z 3 lokalít) a zopár dokumentov – školské vysvedčenia, pas, knihy, pamätné listy, učebnice, diplomy, spevníky a modlitebné knižky (41 ks z 5 lokalít).

Významnú, i keď počtom neveľkú skupinu tvorí ľudový transport – predmety slúžiace na prepravu osôb i rôznych nákladov (34 ks z 15 obcí ) – vozy, sane, kočiare, tragače a ich súčiastky. Predmety slúžiace na prepravu menších nákladov, ako chrbtové koše, košíky do ruky, plachty s trakmi sa zaradili do iných tematických skupín (košíky, ľudové textílie a pod.).

Duchovná kultúra v národopisnej zbierke je málo zastúpená, prípadne jej predmety sú zaradené do rôznych iných tematických skupín – napr. stojany pod vianočné stromčeky k drevorezbám, forma na vianočné oblátky ku kuchynským potrebám, zbierka novozámockých vianočných piesní k písomným dokumentom, zdobené jedlonosiče pre šestonedieľku k hlineným nádobám, košíky „do kúta“ ku košíkom, prikrývky na košíky, smútočné textílie k textíliám a pod. Výročné zvykoslovie reprezentuje iba rapkáč, veľkonočný šibák a vianočné jasličky s voskovým Jezuliatkom – teda 3 ks z 2 lokalít.

Súčasťou národopisnej zbierky Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch je i zbierkový fond Domu ľudových tradícií vo Svodíne, ktorý obsahuje 843 ks etnografických predmetov (rôznych tematických skupín).

Najvýznamnejšie predmety zbierky

Truhlica maľovaná, Nová Vieska, 19. stor. E–3562

Kulač hlinený, prelamovaný, okolie Nových Zámkov, E–2958

Bičisko zdobené, Nové Zámky, 1703, E–1293

Zásobnica slamená na strukoviny, Dedinka, zač. 20. stor., E–2218

Valček na pagáčové cesto, Mojzesovo, 1920, E–4155

Rebrík ku kvetom, Nové Zámky, zač. 20. stor., E–1123

Džbán habánsky, E–2878, 19. stor.

Praslica vyrezávaná, Nové Zámky, 1834, E–1541

Kríž zdobený, Palárikovo, 1904, E–3545

Monogram na značenie vriec, Komoča, zač. 20. stor., E–3791

Forma na maslo, Nové Zámky, okolo r. 1920, E–838

Kútna plachta, Mojzesovo, 90. roky 19. stor. E–4091