Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Thain János Múzeum, Érsekújvár

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely Múzea Jána Thiana v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár.

Vážení návštevníci, v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám radi vysvetlili, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá aktuálnym požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 35 640 0032 alebo pošlite e-mail na: sekretariat@muzeumnz.sk

Obsah

  1. Kto je správca vašich osobných údajov
  2. Aké vaše osobné údaje spracúvame
  3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú
  4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas
  5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
  6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje
  7. Kto môže mat? prístup k vašim osobným údajom
  8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
  9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  10. Záverečné ustanovenia

1. Kto je správca vašich osobných údajov

Správca osobných údajov je organizácia, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely správca vašich osobných údajov je Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár, Pribinova 6, 94002 Nové Zámky. Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár je verejno-prospešná rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Jeho poslaním je na základe prieskumu a výskumu cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spravovať a ochraňovať, vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné i nehmotné doklady a dokumenty o vývoji a súčasnom stave prírody a spoločnosti na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

2. Aké vaše osobné údaje spracúvame

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

– Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, adresa bydliska.

– Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

– Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zóny.

– Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

– Geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

– ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru, uzatvorenie zmluvy, vydanie účtovných dokladov,

– automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

– prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje

Súhlas ste udelili organizácii na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď? váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom organizácie, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Na údaje slúžiace na zasielanie informačných materiálov bude váš súhlas v platnosti 5 rokov. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

6. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje sú prístupné len povereným zamestnancom Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám ani subjektom.

7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

f) Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g) Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v organizácii, a to telefonicky na linke: +421 35 640 0032 alebo poslaním e-mailu na adresu: sekretariat@muzeumnz.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na poštovú adresu: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár, Pribinova 6, 94002 Nové Zámky. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od organizácie?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

– Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

– Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

– Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať? iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

– Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

– Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

– Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.